Privacybeleid van DVH Tennis: Ons Engagement voor Gegevensbescherming

Tennisvereniging De Vliegende Hollander (verder: DVH) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  DVH houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;-
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u lid wordt/bent van DVH, of om een andere reden persoonsgegevens aan DVH verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens in lijn met deze Privacy Policy te verwerken. Wij adviseren u om deze Privacy Policy goed door te lezen.

Als DVH zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen,  kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden van de DVH

Persoonsgegevens van leden worden door DVH verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het onderhouden van een ledenadministratie voor DVH
 • Het informeren van de leden via digitale nieuwsbrieven en e-mails
 • Het gebruikten van het digitale afhangbord.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap van DVH;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan  DVH de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Bankrekeningnummer

DVH zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om diensten te kunnen verrichten voor de doelstellingen van DVH.

Bewaartermijn

DVH zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. De bewaartermijn van de door DVH gebruikte gegevens zal maximaal 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap zijn. Voor financiële gegevens zal de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar worden gehanteerd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan DVH geeft, kan DVH aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt DVH gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving  voor de website van DVH;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verstrekken van ledeninformatie aan de KNLTB.

DVH geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt DVH hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal DVH de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij DVH opvraagt. In een dergelijk geval dient DVH medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan DVH persoonsgegevens delen met derden indien u DVH hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

DVH verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

DVH verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging van uw gegevens

DVH treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen. Alle personen (vrijwilligers) die namens  DVH van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke DVH van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door DVH of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door DVH te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. DVH kan u vragen om u te legitimeren voordat DVH gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag DVH uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wordt u verzocht hierover direct contact met DVH op te nemen. Komt u er samen met DVH niet uit dan vindt DVH dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met DVH op.

Contactgegevens

Tennisvereniging De Vliegende Hollander

Wimbledonpark 161

1185 XM Amstelveen

[email protected]

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 641 7252

Adres

Wimbledonpark 161
1185 XM Amstelveen

KVK-nummer

40531990