Parkreglement & Afschrijfreglement

Parkreglement & Afschrijfreglement

versie 2023


1. Toegang Park, Tennisbanen en Openingstijden Clubhuis

a. Toegang Park, Tennisbanen en Speeltijden

  • Indien de weersomstandigheden en baanconditie dit toelaten is het park en de tennisbanen gedurende het jaar, met uitzondering van de maand februari, bereikbaar.
  • Alle dagen zijn de tennisbanen te reserveren van 08:00 uur tot 23:00 uur.
  • Tijdens de competitie en georganiseerde clubactiviteiten kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

b. Openingstijden Clubhuis

Het clubhuis is (afwijkingen daargelaten) geopend in de maanden april tot en met september op doordeweekse dagen van 09:30 uur tot 23:00 uur en in het weekend van 9:00 tot 18:00 uur.
Tijdens de competitie en georganiseerde clubactiviteiten kan van genoemde tijden afgeweken worden..

2. Consumpties

 • Tijdens openingsuren van het clubhuis worden leden geacht hun consumpties af te nemen aan de bar.
 • Alcoholische dranken mogen alleen worden genuttigd in het clubhuis en op het terras.
 • Het is niet toegestaan om eigen (sterke) drank mee te nemen en/of te nuttigen in het clubhuis of op het terras.
 • Het is toegestaan om consumpties voor eigen privégebruik (bijv. lunch) te nuttigen op het park.
 • Tijdens de competitie wordt toegestaan dat teams voor een meegebrachte versnapering bij aanvang kosteloos gebruikmaken van het serviesgoed van DVH.
 • Het is niet toegestaan om tijdens competities en evenementen consumpties mee te nemen anders dan voor privégebruik.

3. Kleding

De banen mogen uitsluitend worden betreden met deugdelijke tenniskleding en tennisschoenen.

4. Baanregels, Onderhoud en Sproeien

a. Baanregels

  • Bij vorst de banen niet betreden.
  • Bij opdooi de banen niet betreden.
  • Na nachtvorst (minus 0 C) controleren of de toplaag nog nat is. Dit kan men doen door kleine dribbelende bewegingen te maken op de uitloopstrook. Komt er water omhoog dan is de toplaag nog te nat en dient er gewacht te worden met spelen waarbij men op een later tijdstip dit nogmaals herhaald om te kijken of er wel gespeeld kan worden.
  • Vanaf minus 2 graden C niet spelen, er ontstaan plassen bij opdooi met gevolg:
   a. De toplaag los ligt – er moet opnieuw gewalst worden -, groundsman waarschuwen,
   b. Die dag kan de baan niet meer gebruikt worden.
  • Ga nooit zelf aan het werk op de baan met welk attribuut dan ook op natte of opgedooide banen, forceer niets, laat de banen met rust en geef het tijd.
  • Altijd SLEPEN na een speelperiode met de daarvoor aanwezige bezem/sleepnet. Maak altijd een rondtrekkende route over de baan, dus NIET heen en weer slepen. Sleep ook de uitloopstroken, dit remt de algengroei en voorkomt gladheid.
  • Repareer beschadigingen en ingetrapte gaten direct. De plaats achter de baseline wordt snel beschadigd en los getrapt.
  • Speel nooit op te droge banen, droge banen zijn glad en dit kan een ernstige blessure tot gevolg hebben. Vraag of er gesproeid kan worden.
  • Laat geen rommel achter op de baan.

b. Onderhoud

De groundsman, trainer en/of het aanwezige bestuurslid zijn bevoegd om, indien de weersgesteldheid of andere oorzaken onderhoud noodzakelijk maken, de tennisba(a)n(en) onbespeelbaar te verklaren.

c. Sproeien

  • Iedere dag staat ten minste één vaste sproeironde gepland rond 13:00 uur. Voorafgaand aan deze sproeironde klinkt een toeter. Enkele minuten later start de sproeironde bij baan 1 gevolgd door de andere banen. Iedereen is verplicht de tennisbaan te vegen alvorens deze te verlaten voor de sproeironde. De sproeitijd kan van de speeltijd afgaan.
  • Het sproeien kan ook gebeuren op niet tevoren aangekondigde tijdstippen. De groundsman of trainer of bestuurslid zal de spe(e)l(st)ers waarschuwen wanneer er wordt gesproeid. Dit zal in het algemeen aan het begin of het einde van een afschrijfperiode zijn.
  • Iedereen is verplicht de tennisbaan te verlaten of te wachten met spelen als de groundsman of trainer of bestuurslid heeft aangekondigd te gaan sproeien. De sproeitijd kan dus van de speeltijd afgaan.

5. Training, Trainersbaan, Trainingen en speelgerechtigheid


a. Training
Het is verboden om op de tennisbanen van een ander dan de officieel aangestelde tennislera(a)r(es) tennisles te krijgen.
b. Trainingsbanen
De tennisbanen 1 en 2 worden aan de tennistrainer toegewezen tijdens de training. Indien het trainingsprogramma het noodzakelijk maakt, wordt (na overleg met het bestuur) eveneens tennisbaan 3 toegewezen.
c. Trainingen en speelgerechtigdheid

  • Een lid dat deelneemt aan een tennistraining, wordt geacht tijdens de training de desbetreffende baan te hebben afgeschreven.
  • Bij het begin of tijdens het krijgen van tennislessen, is het niet toegestaan voor een andere baan na afloop van de training af te hangen.
  • Pas wanneer de training afgelopen is, is het toegestaan een baan via het digitale afschrijfbord, dan wel online te reserveren.
  • Leden die niet deelnemen aan de training hebben bij drukte in dergelijke situaties voorrang om een baan af te schrijven.

6. Competitie, Clubkampioenschappen, Toernooien en Blokkeren Banen


a. Competitie, Clubkampioenschappen

  • Tijdens de KNLTB-competities komen de voorrangstijden geheel of gedeeltelijk te vervallen, vrij spelen gaat altijd in overleg met de competitieleider van die dag.
  • Tijdens de clubkampioenschappen komen de voorrangstijden geheel of gedeeltelijk te vervallen, behalve voor de trainingsbanen in gebruik bij de trainers. De mogelijkheid tot vrij spelen gaat altijd in overleg met de TC of JC.
  • Gedurende de competitie zal de Technische Commissie een wekelijkse aankondiging doen van de thuisspelende teams met betrekking tot de tijden en de reserveringen van de banen.

b. Toernooien
Tijdens toernooien en/of clubactiviteiten komen de voorrangstijden geheel of gedeeltelijk te vervallen, de mogelijkheid tot vrij spelen gaat altijd in overleg met de toernooileider. Bij officiële KNLTB-wedstrijden wordt een blok van banen pas vrijgegeven voor vrijspelen als op de wedstrijd op beide banen is beëindigd.

c. Blokkeren banen

  • Een bestuurslid of de trainer kan banen in het digitale afhangsysteem blokkeren voor onderhoud, toernooien, competitie, training, introducees, etc.
  • Mocht tijdens de competitie een wedstrijd, door welke omstandigheid ook, niet afgespeeld zijn, kan de TC of JC beslissen 1 baan op te eisen op een niet reguliere door-de-weekse inhaaldag. Dit is mogelijk tussen 09:00 uur t/m 23:00 uur.

7. Spelerspas, Vermissing spelerspas

a. Spelerspas
Frauduleus of onjuist gebruik van de spelerspas van zichzelf of van een ander niet toegestaan.
Het bestuur kan hiertegen met geëigende maatregelen optreden.
b. Vermissing spelerspas
Bij vermissing van de spelerspas is men verplicht zelf dit bij de ledenadministratie te melden. Indien men het pasje is vergeten, kan men voor een dag een tijdelijk pasje krijgen bij de barmedewerker.

8. Toegangspas, Vermissing toegangspas

a. Toegangspas
Ieder lid ontvangt een DVH-toegangspas. Met deze pas kan het lid toegang krijgen tot het tennispark en het clubhuis. Ook kan de pas worden gebruikt voor het activeren van de baanverlichting en het reserveren van tennissenbanen in het digitale afhangsysteem.
b. Vermissing toegangspas
Bij vermissing van de toegangspas kan tegen betaling van € 25,00 een nieuwe toegangspas worden aangevraagd bij de ledenadministratie.

9. Speelperiode, Afschrijven, Rechten na onderbreking Werking digitale afschrijfsysteem


a. Speelperiode
De speelperiode is één uur. Het afschrijven van een baan kan uitsluitend geschieden met twee of meer spelerspassen dan wel via een geldige online boeking in de KNLTB Club App of via de DVH-website.
b. Afschrijven,

  • Leden kunnen tot maximaal één week vooruit digitaal een baan reserveren in de KNLTB Club App of via de DVH-website.
  • Er is per lid maximaal één actieve reservering per dag toegestaan. Vervolgreserveringen op dezelfde dag zijn slechts toegestaan en mogelijk nadat de speeltijd van de eerdere reservering is afgelopen.
  • In een baanreservering moet de namen van alle leden die deelnemen aan de reservering worden opgenomen.
  • Het is niet toegestaan om andere spelers in de reservering op te nemen dan de spelers die daadwerkelijk (zullen) gaan spelen.
  • Bij reservering via het Afhangbord in het clubhuis moeten de spelerspassen door de kaartlezer van het digitale afschrijfsysteem worden gehaald.
  • Alle leden zijn verplicht voor het tennissen de baan te reserveren. Als men voor een baan reserveert, dient men op het tennispark aanwezig te blijven tot het moment dat de betreffende baan door beide spelers, c.q. alle vier de spelers in gebruik kan worden genomen.
  • Het is verplicht een gemaakte baanreservering terstond te annuleren als blijkt dat deze, bijvoorbeeld door ziekte, niet door kan gaan.
  • Bij het verlaten van het tennispark, vervalt het recht van reservering.
  • Ieder lid schrijft af op een baan die op dat moment vrij ligt.
  • Het speelrecht vervalt als men niet tijdig op de afgeschreven baan is.

c. Rechten na onderbreking

  • Indien de weersgesteldheid spelen onmogelijk maakt, wordt niet afgeweken van de vastgestelde begintijden die op het digitale afschrijfbord voorkomen.
  • Wanneer de speeltijd is verstreken, moet men, als de tennisbanen weer bespeelbaar zijn, opnieuw afschrijven. Het is dus niet toegestaan de afschrijftijd te verschuiven naar een direct opvolgende speeltijd als deze al door anderen is afgeschreven.
  • Indien door weers- of andere omstandigheden een beperkt aantal banen beschikbaar is, bepaalt de trainer, een aanwezig bestuurslid of in het laatste geval de barmedewerker de toewijzing van de banen.
  • Hierbij wordt in beginsel de volgende volgorde van toewijzing aangehouden:
   i. de eerste twee banen voor training,
   ii. toss banen,
   iii. banen voor vrijspelen senioren en jeugd.

d. Werking digitale afschrijfsysteem

  • Raak het beeldscherm aan, zodat het afhangscherm verschijnt waarop aan de rechterzijde drie vakjes staan;
   Toets daarin aan het vakje afhangen;
   Toets dan aan eerste beschikbare baan;
  • Haal daarna uw DVH toegangspas door de lezer Bij grote drukte wordt leden verzocht geen enkelspelen te spelen, maar te dubbelen zodat zoveel mogelijk leden van de tennisbanen gebruik kunnen maken. Dit geldt voor alle banen.
  • Tijdens de competitie, toernooien etc. kan de speeltijd door de parkbeheerder of het bestuur worden beperkt tot 30 minuten.

e. Werking online baanreservering

  • Banen kunnen tot één week van tevoren online worden gereserveerd via de KNLTB Club App of de DVH-website.
  • Per dag is één actieve reservering toegestaan.
  • Na afloop van een actieve reservering kan het lid op dezelfde dag nog een online reservering maken.

10. Baanverlichting

 • Met behulp van de DVH toegangspas kan het lichtkastje bij de ingang van het clubhuis worden geopend en kan de desbetreffende verlichting voor de baan aangezet worden door middel van het indrukken van de knop behorende bij de baan.
 • De baanverlichting wordt om 22.30 uur automatisch uitgeschakeld.
 • De laatste spelers die de baan verlaten voor 22:30 uur moeten de verlichting uitschakelen via dezelfde procedure.

11. Junioren speelrecht

Juniorleden* mogen de banen afhangen met gelijke rechten als seniorleden.
* onder junioren wordt verstaan; die leden die een junioren spelerspasje hebben ontvangen.

12. Introductie

 • Het is ieder lid toegestaan om eenmaal per dag tegen betaling van een introductiebedrag een baan te reserveren voor de periode van 60 minuten met een niet-lid (introducé).
 • Een senior-lid betaalt € 7,50 voor het spelen met een introducé en een junior-lid betaalt € 4,00 voor het spelen met een introducé.
 • Reserveren met een introducé kan op de volgende wijzen:
  o Online reservering van een speeltijd via de KNLTB Club App of de DVH-website
  o Reservering van een speeltijd via het digitale Afhangbord in het clubhuis
 • Bij een online reservering geeft het lid aan dat gespeeld wordt met een introducé en wordt de naam en e-mailadres van het niet-lid opgegeven. Indien het e-mailadres van de introducee niet bekend is, kan het lid het eigen e-mailadres invoeren. Het lid betaalt via Ideal het overeenkomstige introductiebedrag.
 • In geval van bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden of een plotselinge verhindering kan een online reservering met een introducé tot een uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd via de KNLTB Club App. Het betaalde bedrag wordt dan binnen enkele dagen teruggestort.
 • Bij een reservering in het clubhuis dient eerst het introductiebedrag te worden betaald aan de bar. Na betaling krijgt het lid een introductiepas mee om een baan te reserveren op het digitale afhangbord. Het is verplicht de introductiepas direct na het maken van de reservering weer in te leveren bij de barmedewerker.
 • Onder geen beding mag een introductiepasje het park verlaten.
 • Het is toegestaan om na afloop van de gereserveerde speeltijd op dezelfde (of een andere) baan door te spelen als deze niet door anderen wordt bespeeld.
 • Het is niet toegestaan een tweede reservering met een introducé op dezelfde dag te maken.
 • Indien de banen bespeelbaar zijn maar het clubhuis gesloten is, is het alleen toegestaan om te spelen met een introducé als vooraf betaling heeft plaatsgevonden via de KNLTB Club App of de DVH-website.
 • Te allen tijde is het lid voor de gedragingen van de introducé verantwoordelijk.
 • Het lid dat met een introducé op één van de banen wordt aangetroffen zonder dat betaling van het introductiegeld heeft plaatsgevonden, zal door het bestuur een boete ter waarde van € 65,00 per overtreding worden opgelegd; de Penningmeester zal de boete automatisch incasseren.


13. Fietsen, Brommers Scooters en Parkeerplaatsen

a. Fietsen, Brommers Scooters en Parkeerplaatsen

  • Binnen het park mag niet worden gefietst of gebruik worden gemaakt van scooters, bromfietsen, etc.
  • Op het park mag men zich lopend verplaatsen met de fiets.

b. Parkeerplaatsen

  • Scooters en motorfietsen parkeren op de stelconvloer bij de werkplaats, maar niet vlak voor de werkplaats deuren.
  • Fietsen dienen gestald te worden in het fietsenhok, welke tussen baan 3 en 4 ligt.
  • Het is verboden alle voertuigen bij de ingang van het park te stallen.

14. Schade

Op het park veroorzaakte schade zal worden verhaald op degene die de schade heeft veroorzaakt.

15. Dieren

Het is verboden dieren ongelijnd naar het park mee te nemen. Dieren zijn verboden binnen in het clubhuis.

16. Hek

Het is verboden over de parkhekken te klimmen om overheen geslagen tennisballen op te halen. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de hekdeuren tussen de banen 7 en 9 of de hekdeur bij de minibaan.

17. Handel

Het is verboden op het park handel te drijven in sport- en/of andere artikelen zonder toestemming van het bestuur.

18. Overig

 • Laat geen Rommel achter op banen, terras of waar dan ook op het park.
 • Neem uw gebruikte glaswerk e.d. mee terug naar de bar.
 • Het bestuur houdt toezicht op het gebruik van de tennisaccommodatie, zoals in dit reglement is vastgelegd.
 • In alle gevallen waarin dit Parkreglement niet voorziet, beslist het bestuur.
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 641 7252

Adres

Wimbledonpark 161
1185 XM Amstelveen

KVK-nummer

40531990