Uitnodiging ALV 29 januari 2019

21 januari 2019

 
Beste leden,
 
In vervolg op de uitnodiging van 17 december jongstleden, nodigt het bestuur u hierbij nogmaals uit voor de jaarlijkse ALV die op dinsdag 29 januari 2019 om 20.00 uur in ons clubhuis zal plaatsvinden.
 
Agenda Algemene Leden Vergadering 29 januari 2019
 
1.       Opening en vaststelling quorum
2.       Ingekomen stukken
3.       Mededelingen
4.       Vaststellen notulen ALV 1 maart 2018
5.       Financieel jaarverslag / toelichting op balans en Verlies & winstrekening
6.       Verslag Financiële Commissie
7.       Decharge bestuur
8.       Verkiezing Financiële Commissie
9.       Aftredende commissieleden
10.   Aftredende bestuursleden 
11.   Verkiezing bestuursleden
 
PAUZE
 
12.   Vaststelling contributie 2019
13.   Begroting 2019
14.   Update extra drainage baan 6 en 7
15.   Update barcommissie 
16.   Royeren leden
17.   Rondvraag
18.   Sluiting
 
Sub 4.
De notulen van de ALV zijn gepubliceerd en te downloaden via onze website: www.dvh-tennis.nl
 
Sub 5.
Informatie m.b.t. financiële verslaglegging 2018 is op korte termijn te downloaden via onze website: www.dvh-tennis.nl
 
Sub 10. 
Ingevolge artikel 13, lid 4 van de statuten, treden af:
 
-          Ted Dijkman, bestuurslid Trainingszaken                       - herkiesbaar
-          Don Orlemans, voorzitter Activiteitencommissie        - niet herkiesbaar
 
Sub 11.
Het bestuur stelt voor om in de ontstane vacature bestuurslid Trainingszaken en voorzitter Activiteitencommissie de volgende personen te benoemen:
 
-          Bestuurslid Trainingszaken                                   - Ted Dijkman 
-          Voorzitter Activiteitencommmissie                  - Esther Bos
 
Sub 13.
Het bestuur stelt voor om de contributiebijdrage voor 2019 als volgt vast te stellen:
 
Ø  Senioren                              : € 189,50
Ø  Studenten                          : € 164,50
Ø  Junioren                              : € 108,00
Ø  Junioren < 10 jaar            : €   56,50
Ø  Donateurs                           : €   30,00
 
Sub 14.
Tijdens de ALV in 2018 is gesproken over de mogelijke aanleg van extra drainage op baan 6. Tijdens de vergadering zal hierover een update worden gegeven.
 
Sub 15.
De barcommissie zal uitleg geven over een aantal voorstellen, waaronder:
Ø  Aanschaf van een nieuwe koffiemachine
Ø  Voorstel verhoging kosten afkoop bardiensten in lijn met de duur van de bardiensten 
Ø  Gevolgen Btw-verhoging voor barprijzen
 
 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneemt het bestuur deze voorafgaand aan de ALV graag schriftelijk via het e-mailadres [email protected]. Tijdens de ALV zal het bestuur uiteraard ook alle vragen/opmerkingen in behandeling nemen.
 
Afmeldingen kunt u tot uiterlijk 26 januari 2019 mailen aan het bestuur: [email protected]
 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
 
Frank van Gelder 
Secretaris
 


Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 641 7252

Address

Wimbledonpark 161
1185 XM Amstelveen