Schrijf je in voor de voorjaarscompetitie 2023

08 november 2022


Beste DVH-leden,

De inschrijving voor de voorjaarscompetitie 2023 is weer geopend. Aanmelden kan dit jaar via deze link. Komt u er niet uit via het inschrijfformulier, of heeft u aanvullende vragen, stuur dan een mail naar de TC ([email protected]). De speeldata van de competitie kunt u bekijken via deze link.

‘Spelregels' omtrent aanmelden:
De vraag naar competitie spelen is vaak groter dan wat DVH aankan per seizoen. Zodoende moeten er elk jaar zowel nieuwe, als bestaande leden, helaas worden teleurgesteld omdat deze geen competitie kunnen spelen. Om dit te kunnen reguleren is de TC genoodzaakt een aantal ‘spelregels’ te hanteren omtrent het competitie spelen en de aanmeldingen van nieuwe teams: 

 • Bestaande teams in dezelfde samenstelling als voorgaand seizoen behouden hun plek;
 • Als een team uit meer dan 50% nieuwe spelers bestaat wordt dit team als nieuw beschouwd en heeft zodoende geen rechten om een plek te claimen uit voorgaand seizoen;
 • Teams dienen uit een minimaal aantal leden te bestaan; bij Heren/Dames uit minimaal 5 spelers en bij een mix team uit minimaal 3 dames en 3 heren. Indien er minder spelers zijn dan bovenstaand genoemd aantal, dan kunt u zich wel aanmelden maar zou het kunnen dat de TC daar extra spelers (uiteraard van vergelijkbaar niveau) aan toevoegt. Bij minder dan 4 spelers kan er niet worden aangemeld;
 • Teamopgaven dient reëel te zijn, elk opgegeven lid dient minimaal 2 keer te spelen. Dit ter voorkoming dat er spelers worden opgegeven om een plek te claimen of om een hoger(e) team/klasse aan te vragen;
 • Teams die op wedstrijddag incompleet zijn en dit niet melden aan TC zullen daar een waarschuwing voor ontvangen. Gebeurt dat vaker dan zullen de rechten voor het volgende seizoen vervallen;
 • Competitiespelers dienen één extra bardienst te vervullen (of af te kopen) voor het komende seizoen.

Los van bovenstaande willen wij graag benadrukken dat DVH ervoor kiest om zoveel mogelijk inschrijvingen (teams) toe te kennen. De afgelopen jaren resulteerde dat in een vol schema op, met name, de zaterdag. Als u ervoor kiest om uw team in te schrijven voor de zaterdagcompetitie, dient u er rekening mee te houden dat het een lange speeldag kan worden. 

Wilt u competitie spelen maar heeft u nog geen team dan kunt u dit ook kenbaar maken via [email protected] Wilt u op de reservelijst geplaatst worden dan kan dat ook via hetzelfde mailadres.

Spelen voor 2 teams of 2 verenigingen
Wilt u voor 2 teams op verschillende speeldagen of voor 2 verschillende verenigingen competitie spelen, dan moet daar dispensatie voor worden aangevraagd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de speler zelf om dit kenbaar te maken bij de TC. Mocht dit dus van toepassing zijn dan kunt u dit kenbaar maken via [email protected] en kan de dispensatie voor u worden aangevraagd bij de KNLTB.

De uiterste inschrijfdatum voor de voorjaarscompetitie is 31 december 2022.

Mocht u verder nog vragen hebben dan verneemt de TC dit uiteraard graag!

Met sportieve groet,

De Technische Commissie


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Dear DVH members,

Registration for the spring competition 2023 is open again. You can register this year via this link. If you have any questions regarding the registration form, please send an email to the TC ([email protected]). The competition dates can be viewed via this link.

‘Rules’ for registration
The demand for competitive play is often greater than what DVH can handle per season. As a result, every year both new, and current, members have to be disappointed and are unable to play competition. In order to be able to regulate this, the TC is forced to apply a number of ‘rules’ regarding competition play and the registration of new teams:

 • Existing teams in the same composition as last season will keep their place;
  If a team consists of more than 50% new players, this team is considered new and therefore has no rights to claim a spot from the previous season;
 • Teams must consist of a minimum number of members, for Men/Women at least 5 players and for a Mix team of at least 3 women and 3 men. If there are fewer players, you can still register, but the TC may add extra players (of a comparable level of course). It is not possible to register with less than 4 players;
 • Team registrations must be realistic, each registered member must play at least 2 times. This is to prevent players from being given up to claim a spot or to request a higher team/class;
  Teams that are incomplete on match day and do not report this to TC will receive a warning. If this happens more often, the rights for the next season will expire;
 • Competition players must complete (or redeem) one additional bar shift for the upcoming season.

Apart from the above, we would like to emphasize that DVH chooses to allocate as many registrations (teams) as possible. In recent years, this resulted in a full schedule on Saturdays. If you choose to register your team for the Saturday competition, keep in mind that it can be a long day of play.


If you want to play competition but you don't have a team yet, you can let us know via [email protected] If you want to be placed on the reserve list, you can also do so via the same email address.

Play for 2 teams or 2 clubs
If you want to play competition for 2 teams on different match days or for 2 different clubs, then a dispensation must be requested. The responsibility for this lies with the player himself to make this known to the TC. If this applies, you can make this known via [email protected] and the dispensation can be requested for you at the KNLTB.

The deadline for registration for the spring competition is December 31st 2022.

If you have any further questions please let us know. 

Kind regards,

The Technical Committee

Nieuwscategorieën