ALV

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 29 januari 2019

Beste leden,   In vervolg op de uitnodiging van 17 december jongstleden, nodigt het bestuur u hierbij nogmaals uit voor de jaarlijkse ALV die op dinsdag 29 januari 2019 om 20.00 uur in ons clubhuis zal plaatsvinden.  

Agenda Algemene Leden Vergadering 29 januari 2019  

1.       Opening en vaststelling quorum

2.       Ingekomen stukken

3.       Mededelingen

4.       Vaststellen notulen ALV 1 maart 2018

5.       Financieel jaarverslag / toelichting op balans en Verlies & winstrekening

6.       Verslag Financiële Commissie

7.       Decharge bestuur

8.       Verkiezing Financiële Commissie

9.       Aftredende commissieleden

10.   Aftredende bestuursleden

11.   Verkiezing bestuursleden  

PAUZE  

12.   Vaststelling contributie 2019

13.   Begroting 2019

14.   Update extra drainage baan 6 en 7

15.   Update barcommissie

16.   Royeren leden

17.   Rondvraag

18.   Sluiting  

Sub 4. De notulen van de ALV zijn gepubliceerd en te downloaden via onze website: https://www.dvh-tennis.nl/alv

Sub 5. Informatie m.b.t. financiële verslaglegging 2018 is op korte termijn te downloaden via onze website: https://www.dvh-tennis.nl/alv   

Sub 10. Ingevolge artikel 13, lid 4 van de statuten, treden af:  

-          Ted Dijkman, bestuurslid Trainingszaken                       - herkiesbaar

-          Don Orlemans, voorzitter Activiteitencommissie        - niet herkiesbaar  

Sub 11. Het bestuur stelt voor om in de ontstane vacature bestuurslid Trainingszaken en voorzitter Activiteitencommissie de volgende personen te benoemen:  

-          Bestuurslid Trainingszaken                                   - Ted Dijkman

-          Voorzitter Activiteitencommmissie                  - Esther Bos  

Sub 13. Het bestuur stelt voor om de contributiebijdrage voor 2019 als volgt vast te stellen:  

Ø  Senioren                              : € 189,50

Ø  Studenten                          : € 164,50

Ø  Junioren                              : € 108,00

Ø  Junioren < 10 jaar            : €   56,50

Ø  Donateurs                           : €   30,00  

Sub 14. Tijdens de ALV in 2018 is gesproken over de mogelijke aanleg van extra drainage op baan 6. Tijdens de vergadering zal hierover een update worden gegeven.  

Sub 15. De barcommissie zal uitleg geven over een aantal voorstellen, waaronder:

Ø  Aanschaf van een nieuwe koffiemachine

Ø  Voorstel verhoging kosten afkoop bardiensten in lijn met de duur van de bardiensten

Ø  Gevolgen Btw-verhoging voor barprijzen    

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneemt het bestuur deze voorafgaand aan de ALV graag schriftelijk via het e-mailadres [email protected]. Tijdens de ALV zal het bestuur uiteraard ook alle vragen/opmerkingen in behandeling nemen.  

Afmeldingen kunt u tot uiterlijk 26 januari 2019 mailen aan het bestuur: [email protected]  

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,   Frank van Gelder Secretaris

Verslag 70ste ALV 01Mar2018.pdf Begroting_DVH_2019.pdf Balans_WV_Rapport_2018_2017.pdf Balans_WV_Rapport_2018_Begroting_2018.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 641 7252

Address

Wimbledonpark 161
1185 XM Amstelveen