Verenigingsstructuur

 

Het vergt enige organisatie om een vereniging draaiende te houden. Het algehele beleid binnen de vereniging wordt bepaald door de Algemene Leden Vergadering (‘ALV’), die voor uitvoering van het beleid een aantal leden verkiest dat met elkaar het bestuur van de vereniging vormt.
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, naast voorstellen voor eventuele beleidswijzigingen legt het bestuur ook één keer per jaar aan de ALV verantwoording af over het gevoerde beleid. In de uitvoering van de vele activiteiten binnen de vereniging wordt het bestuur bijgestaan door een aantal commissies.


De Kascommissie geeft advies aan de ALV om de financiële verslagen goed of af te keuren. De commissie brengt tijdens de ALV verslag uit over de financiën. In het verslag staat beschreven op welke wijze de controle is uitgevoerd en worden de bevindingen vermeld. Stemt de kascommissie in met de financiële verantwoording, dan kan ze uit haar taak worden ontheven.
De vereniging heeft Statuten, een Huishoudelijk Reglement en een Park- en Afschrijfreglement, waarin alle bijzonderheden die de vereniging aangaan zijn vastgelegd.

De samenstelling van het Bestuur en Commissies vindt u onder ‘Commissies’ onder ‘Vereniging’ op de site.